Header

Guftam Ke Naro

1
Like the Song? Share it with your friends
Haidar Salim – “Guftam Ke Naro” Afghan New Song

Artist: Haidar Salim
Song: Guftam Ke Naro